Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.
Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť
Michaela Pančíková EXPRES
IČO : 45450501
miesto podnikania 07101 Michalovce, J. Barča-Ivana 1688/18
(ďalej len „prevádzkovateľ“).


Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov
Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia:
• všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti sú v našom stráženom dátovom centre a riadime sa zásadami prísnej bezpečnosti politiky hesiel. Údaje sú pravidelne a bezpečne zálohované.
• všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané na serveroch poskytovateľov webhostingových služieb, rezervačných portálov a údaje, ktoré si vyžadujú Váš súhlas pri práci nášho marketingového oddelenia sú chránené poskytovateľmi a zásady ochrany osobných údajov sú prísne nastavené a popísané v zmluve o poskytovaní od poskytovateľa jedn. služieb.
• Zamestnanci, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje sú pravidelne preškoľovaní ohľadom bezpečnosti pri práci s osobnými údajmi s ohľadom na ochranu Vašich osobných údajov a riadia sa prísne nastavenou bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.
• Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame v listinnej forme sú uchovávané po dobu uvedenú v odseku vyššie vo výnimočne zabezpečených priestoroch s prísne nastavenou bezpečnostnou politikou.

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:
eshop
Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar ,spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
• Meno a Priezvisko
• Adresa pre doručenie
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvných a zákonných povinností .

Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je doba 2 rokov od dodania tovaru .

Príjemcami osobných údajov sú kuriérska spoločnosť na dodanie tovaru a orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

Kamerový systém
Aby sme mohli chrániť majetok v monitorovanom priestore ako aj osoby sa tam nachádzajúce, tak spracúvame osobné údaje v rozsahu obrazových snímok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom a to právo na ochranu majetku a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore . Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 7 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní.

Účtovníctvo
Aby sme si plnili zákonné povinnosti z právnych vzťahov, spracúvame osobné údaje v rozsahu:
• Meno a Priezvisko
• Adresa trvalého pobytu
• Dátum narodenia

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti ( napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, audítor a advokát.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny,

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Vaše práva
Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje.

Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.

Právo na opravu -máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.

Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

zaslaním oznámenia poštou na adresu: Michaela Pančíková EXPRES, IČO : 45450501 miesto podnikania, 07101 Michalovce, J. Barča-Ivana 1688/18

• Úrad na ochranu osobných údajov – Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte .

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25.5.2018 .